Uslovi korišćenja i prodaje


1. Uvod


1.1. Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke robe, kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2. Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3. Opšti uslovi prodaje - kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

2. Cene i načini plaćanja


2.1. Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20%. U istaknute cene nisu uračunati troškovi isporuke robe na adresu Kupca. Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.2. Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:

2.2.1. plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču kurirske službe.

3. Poručivanje i zaključivanje ugovora


3.1. Poručivanje robe „On line“ se vrši putem sajta na način definisan u delu “Uslovi kupovine robe“. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2. Poručivanje robe putem „On line“ prodavnice mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije

3.3. Pri poručivanju robe „On line“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru.

3.4. Slike artikala ne moraju biti 100% identične proizvodima. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. O eventualnim izmenama artikala ili cena, bićete obavešteni pre slanja robe


4. Uslovi kupovine robe


4.1. Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se na sajtu SveZaMajstore.rs, u okviru pravnog lica DARNIK doo (u daljem tekstu Prodavac) prethodno registruje. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na linku Login.

4.2. Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

4.2.1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odrebe ugovora o prodaji

4.2.2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

4.2.3. da daje izričitu saglasnost da Prodavac može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Detaljnije možete pogledati u delu Politika privatnosti.


5. Način, uslovi i rokovi isporuke


5.1. Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od 2 ponuđena načina plaćanja i ukoliko plaća preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

5.2. Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.3. Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku od 30 radnih dana od potvrđivanja porudžbine od strane Prodavca. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana, Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

5.4. Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi fiskalni račun.

5.5. Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.


6. Saobraznost robe i reklamacije


6.1. Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti putem email-a: reklamacije@svezamajstore.rs ili telefonom za reklamacije .

6.2. Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe.

6.3. Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti tako što će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4. Ako je otklanjanje nesaobraznosti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

6.5. Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

6.6. Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe. Transportne troškove slanja robe Prodavcu snosi kupac


7. Jednostran raskid ugovora odnosno opoziv „On line“ kupovine


7.1. Kupac može u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena jednostrano raskinuti ugovor tj. otkazati „On line“ kupovinu bez potrebe jasnog navođenja razloga raskida. Jednostranim raskidom Kupac se oslobađa svih obaveza izuzev obaveze neposrednih troškova vraćanja robe Prodavcu.

7.2. Kupac koji želi da jednostrano raskine „On line“ kupovinu dužan je da Prodavcu pošalje izjavu o jednostranom raskidu na e-mail adresu: reklamacije@svezamajstore.rs ili poštom na adresu Darnik doo Beograd, Borska 35, 11090 Rakovica, Beograd. Kupac može da izjavu o jednostranom raskidu samostalno formuliše ili da popuni obrazac Prodavca koji može preuzeti na sajtu www.svezamajstore.rs. Izjava o jednostranom raskidu odnosno opozivu kupovine proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

7.3. Prodavac je dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu kupovine koju je jednostrano otkazao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema robe od strane Kupca ili od dana kada je primo zahtev za jednostrani raskid.


8. Ostali uslovi


8.1. Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

8.2. Na odnose nastale putem on line kupovine između Prodavca i Kupca se primnenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

8.3. Darnik d.o.o. neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili trećeg lica usled:

8.3.1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda
8.3.2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem
8.3.3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Darnik d.o.o.
8.3.4. U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Privredni sud u Beogradu.

9. Vlasnička prava i informacije o prodavcu


9.1. Bilo koja upotreba ovog sajta ili opštih uslova prodaje Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca je zabranjeno.

9.2. Osnovni podaci o Prodavcu su:

DARNIK DOO BEOGRAD

Borska 35, 11090 Rakovica, Beograd

Matični broj: 20746807
PIB: 107129438

Tekući račun: 160-415279-10 kod Banca Intesa a.d.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem on line prodavnice možete nam pisati na e-mail: info@svezamajstore.rs


Obaveštenje

Popunjavanjem narudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumnjiv način pre kupovine i zaključenja Ugovora obavešten o:

 1. osnovnim obeležjima proizvoda
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca
 4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca
 5. postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni
 6. podršci koju Prodavac pruža Korisniku posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije
 7. vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
 8. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora
 9. da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg Ugovora
 10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbenicu
 11. da će imati mogućnost elektronskog pristupa kodeksu ponašanja Prodavca, ukoliko isti bude donet
 12. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku
 13. i da su Opšti Uslovi koje je Kupac pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice