Politika privatnosti


USLOVI KORIŠĆENJA - ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Darnik d.o.o. Beograd će podatke koje ovim putem dostavite koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Darnik d.o.o. od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu odjava@svezamajstore.rs ili poštom opoziv date saglasnosti na adresu Darnik d.o.o. Beograd, Borska 35, 11090 Rakovica

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Darnik d.o.o.


Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr. zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine u internet prodavnici Darnik d.o.o. kao rukovalac podataka, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

Identitet lica odgovornog za obradu podataka


Pravno lice: DARNIK DOO BEOGRAD
Adresa: Borska 35, 11090 Beograd;
Matični broj: 20746807
Zakonski zastupnik: Nikola Kozlović, direktor;

Svrha prikupljanja i obrade podataka


Podaci se prikupljaju u svrhu pravovremenog obaveštavanja kupaca o akcijama i ponudama Darnik d.o.o. strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Način korišćenja podataka

Podatke prikupljene prilikom trgovine putem interneta će se koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Darnik d.o.o. od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Lica koja koriste podatke

Podatke prikupljene prilikom trgovine putem interneta koriste lica koja su u Darnik d.o.o. zaposlena na poslovima prodaje i marketinga u srazmeri sa poslom koji obavljaju.

Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji to daje klikom na opciju „prihvatam“.

Opoziv pristanka na obradu podataka

Lice ima pravo da svoj pristanak na obradu podataka opozove u svakom trenutku tako što će poslati e-mail sa ličnim podacima na adresu odjava@svezamajstore.rs ili poštom opoziv date saglasnosti na adresu Darnik d.o.o. Beograd, Borska 35, 11090 Rakovica

Nakon opoziva, Darnik d.o.o. nema pravo da vrši obradu podataka ni u svrhe predviđene ovim obaveštenjem.

Prava u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.(pravo na obaveštavanje, pravo na uvid, pravo na kopiju, itd…